OGM Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu

18/04/1999 tarih ve 23670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ile 10/12/2013 tarih ve 28847 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında münhal bulunan Şube Müdürü, Fidanlık Müdür Yardımcısı ve Sayman kadroları için 18/05/2014 tarihinde yapılacağı ilan edilen; ancak Danıştay 5. Dairesinin 2013/7936 Esas sayılı kararıyla 31.8.2013 günlü 28751 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 1. maddesi ile aynı Yönetmeliğin 2. maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendine eklenen "ilçe idare şube başkanlıkları ile bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere" ibaresi ile değişiklik yapan Yönetmeliğin 9. maddesi ile Yönetmeliğe eklenen 12/B maddesine ilişkin bölümünün ilk fıkrasında yer alan "sözlü sınav" ibaresinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiğinden 13.05.2014 tarihinde ileri ki bir tarihte yapılmak üzere ertelendiği duyurulan Görevde Yükselme Sınavının, Danıştay’ın ilgili kararında belirtiği hususlar dikkate alınarak söz konusu yönetmeliklerde değişiklik yapılması üzerine ve GAZİSEM’le(Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) yapılan yazışmalar neticesinde 12.10.2014 günü saat 10:00’da GAZİSEM (Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) tarafından Ankara’da yapılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda;

I- Sınav Giriş Belgesi İşlemleri
1. Adayların, sınava girecekleri yerleri gösteren sınav giriş belgelerini 01/10/2014 tarihinden itibaren 10/10/2014 tarihi mesai bitimine kadar http://www.gazisem.gazi.edu.tr internet adresinden almaları gerekmektedir. Sınava ilişkin kurallar ve bilgiler sınav giriş belgesinde yer alacaktır.

II- Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
1. Yazılı sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekmektedir. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanacaktır.
2. Sınavda adaylara 80’er soru sorulacaktır.
3. Kurumumuzca sınav konularına ait ders notu yayınlanmayacaktır.
4. Adayların, sınav ile ilgili, GAZİSEM tarafından yapılacak duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.

III- Sınav Sonrasında Yapılacak İşlemler
1. Sınav soruları, sınavı takip eden en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, http://erp.ogm.gov.tr adresinden ERP(Kurumsal Kaynak Planlama) yazılımında ilan edilecek olup; adaylar, sisteme kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapmaları suretiyle sorulara erişebileceklerdir.
2. Sorulara itirazlar, soruların yayımlanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde Orman Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığında olacak şekilde yazılı olarak yapılacaktır. İtirazlar 5 (beş) iş günü içerisinde sonuçlandırılacak olup; itiraz sonuçları itiraz edene birimleri aracılığıyla resmi olarak bildirilecektir.
3. Sınav sonuçları, GAZİSEM’den teslim alındıktan sonra, ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) yazılımında açıklanacak olup; adaylar, sisteme kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapmaları suretiyle sonuçlara ulaşabileceklerdir.
4. Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde, Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Türkiye Halk Bankası Gazi Üniversitesi Kampüsü Şubesindeki TR930001200129400006000038 IBAN nolu hesabına herhangi bir Halk Bankası şubesine sınav sonucuna itiraz için 40,00-TL (Kırk Türk Lirası) itiraz ücreti yatırarak aldıkları banka dekontu ile birlikte Orman Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığında olacak şekilde yazılı olarak yapacaklardır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
5. Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar 5 (beş) iş günü içerisinde sonuçlandırılacak olup; itiraz sonucu itiraz edene birimleri aracılığıyla resmi olarak bildirilecektir.
6. Yazılı sınav sonuçlarına göre atamaları yapılacak Fidanlık Müdür Yardımcısı ve Sayman kadroları için atama esasları ile Şube Müdürlüğü kadrosu için yapılacak olan sözlü sınava ilişkin açıklamalar bilahare www.ogm.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

İlan olunur.(http://www.ogm.gov.tr/SitePages/OGM/OGMDuyurular.aspx?l=bab5d875-bc9e-415b-99c6-f5088acdaf36&i=333)
Eklenme : 16 Eylül 2014
Bugün Tekil Okunma : 0
Toplam Tekil Okunma : 204

Bu habere ekli dosya bulunmamaktadır

Facebook'ta Paylaş
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312)2290325 - Faks : (0312)2290326