İcra, Sözleşme Fesih Nedeni Olamaz

Maaşına icra geldiği gerekçesiyle işine son verilen 4/C'li personelin açtığı dava sonucu Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

ANKA'nın edindiği bilgiye göre, 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Antalya Bölge Müdürlüğünde 13 yıldan beri Anketör olarak çalışan personelin sözleşmesi, maaşına icra gelmesi gerekçe gösterilerek feshedilmişti.

Sözleşme fesih işleminin iptali ve öncelikle yürütmesinin durdurulması için Haksen üyesi için açılan davada Antalya 1.İdare Mahkemesi işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Kamu hizmetini yürüten memurların ya da kamu görevlisi sayılan kimselerin işledikleri fiiller nedeniyle cezalandırılmaları gereken durumlarda bireysel özgürlükler ve insan hakları normları ile çatışmamasına özen gösterilmek yanında; ölçülülük ilkesinin bir gereği olarak suç ile onun kanunda gösterilen cezası arasında hakkaniyette tesis edilmesi gerektiği belitilen mahkeme kararında; "Fiil ile ceza arasında bulunması zorunlu olan ölçülülük ve adil dengenin olmadığı kanaatine varıldığından, davacının hizmet sözleşmesinin feshine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır" denildi.

-4/C'LİLERE YASALAR KEYFİ UYGULANIYOR-

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN) Genel Başkanı Ayhan Çivi, konuya ilişkin açıklamasında, 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre çalıştırılan personele Yasaların keyfi uygulandığını söyledi.

Ayda ortalama 850 TL maaş ödenen 4/C'li personelin yaşadığı geçin sıkıntısı nedeniyle maddi-manevi sorunlarla boğuştunu hatırlatarak, maaşına icra gelmesinin işten çıkarma nedeni sayılmasının ise insanlık dışı bir uygulama olduğunu belirten Çivi, "Kölelik düzeni 4/C'li personel üzerinden kamuda sürdürülmeye devam ediliyor. Yapılan hukuk dışı muamelerle mücadele etmek için Yargıya başvurmaktan başka seçenek kalmadı. Hükümet, 21. yüzyılda ülkemizi bu ayıptan kurtarmalıdır" dedi.

Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312)2290325 - Faks : (0312)2290326