MİSYONUMUZ


♦ Üyelerine; yaptıkları işe uygun, insan onuruna yaraşır hayat sürmelerine ve aile sorumluluklarını yerine getirmelerine olanak verecek adil bir ücret sağlamak,
♦ Üyelerine iş sağlığı ve iş güvenliği, mesleki saygınlık ve çağdaş çalışma koşullarını sağlamak,
♦ Üyelerinin ve aile bireylerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak ve gelişmelerini sağlayacak tedbirleri almak,
♦ Üyelerinin gelecekte de güven ve refah içerisinde yaşamalarını sağlayacak şekilde sosyal güvenlik sisteminden eksiksiz yararlanmalarını sağlamak,
♦ Üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerinin artırılması, verilen kamu hizme-
tinin kalitesinin de yükseltilmesi için sosyal, kültürel, ekonomik, mesleki ve teknik eğitim çalışmaları yapmak,
♦ Atama, yer değiştirme, görevde yükselme ve meslekte ilerlemeye ilişkin tüm mevzuatın çalışanlara adil ve tarafsız bir şekilde uygulanmasını sağlamak,
♦ Milli gelirden tüm çalışanların adil bir şekilde pay almasını sağlamak, Kamu hizmetlerinde kaliteyi, verimliliği, etkinliği ve vatandaşın memnuniyetini sağlamayı esas alan çalışmalar yapmak,
♦ Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın uluslararası standartlara uygun hale getirilme-sini sağlamak,
♦ Yoksulluk ve yolsuzlukla mücadelede toplumsal duyarlılık yaratılmasına katkı sağlamak,
♦ Özürlü ve engelli kamu görevlilerine fırsat eşitliği, durumlarına uygun çalışma mekanları ve ulaşım imkanları ile kendilerini geliştirecek hizmet içi eğitim imkan-larının verilmesini sağlamak.
♦ Başta kamu görevlileri olmak üzere tüm çalışanlara evrensel çalışma standartlarına uygun toplu sözleşme ve grev hakkı tanınması için mücadele etmek,
♦ Katılımcı demokrasinin yerleşmesi ve geliştirilmesi için kamu çalışanlarına yönetime katılma ve siyaset hakkının tanınması ile danışma mekanizmalarının oluşturulması için çalışmalar yapmak,
♦ İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Belgeleri, ILO Sözleş-meleri ile Türkiye'nin onayladığı diğer Uluslararası Sözleşmelerde yer alan sendikal hakların ha-yata geçirilmesi için çaba göstermek,
♦ Başta çalışma hayatı olmak üzere, her alanda insan haklan ihlallerine karşı du-yarlı bir toplum yaratılması için girişimlerde bulunmak,
♦ Çevre bilincinin yerleşmesi, tarihi ve kültürel miras'ın korunması, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, kırsal gelişmenin ve sağlıklı kentleşmenin oluşması için çalış-malar yapmak,
♦ 21. Yüzyılın temel olgusu olan bilgi toplumuna ulaşılması için üyelerinin tekno-lojik ve bilimsel gelişmeleri izleyebilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,
♦ Üyelerinin tüketici haklarından tam olarak yararlanması için tüketici hakları konu-sunda bilinçlendirilmesi için eğitim çalışmaları yapmak ve gerekli tedbirleri almak,
♦ Toplumdaki sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla korunmaya muhtaç çocuk, kadın ve yaşlıların desteklenmesi amacına yönelik tüm kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapılması.
Adres : GMK Bulvarı 40/2 Kat 2 Maltepe / ANKARA - Telefon : (0312)2290325 - Faks : (0312)2290326